درخواست تابلو
تاریخ انتشار : 08 دی 1401

درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی IP


نوع و میزان حفاظت ایجاد شده توسط پوشش  دستگاه با توجه به رقم اول درجه حفاظت

•درجه حفاظت IP0X :حفاظت ویژه ای ندارد.

•درجه حفاظت IP1X:در این حالت حفاظت برای اعضای بزرگ بدن انسان  مانند دست و صورت می گیرد یعنی دست به داخل آن تجهیز وارد نمی شود ولی در برابر تماس عمدی حفاظت نمی شود .در واقع حفاظت برای اجسام با قطر بیش از 50میلی متر محقق می شود.

•درجه حفاظت IP2X:در این حالت حفاظت پوشش دستگاهه برای انگشتان و یا اجسامی که دارای طول حداکثر 80 میلی متر می باشند و اجسام سخت با قطر بیشتر از 12 میلی متر صورت می گیر یعنی می توان گفت پیچ گوشتی وارد می شود.

•درجه حفاظت IP3X:در این حالت حفاظت برای ابزارها،سیم ها و.....با قطر و یا ضخامت بیش از 2/5 میلی متر و اجسام سخت با قطر بیش از 2/5 میلی متر صورت می پذیرد.

•درجه حفاظت IP4X:در این حالت پوشش دستگاه برای سیم ها و یا تسمه ها با ضخامت بیش از یک میلی متر  و اجسام سخت با قطر بیش از 1/5 میلی متر حفاظت ایجاد می کند.

•درجه حفاظت IP5X: در این نوع تجهیز از نفوذ کامل گرد و غبار به درون دستگاه جلوگیری نمی شود:اما گرد و غبارری در حدی که در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد کند وارد نمی شود.

•درجه حفاظت IP6X:در این حالت هیچ گرد و غباری به داخل تجهیز نفوذ نمی کند و به عبارتی تجهیز با IP6X غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار است.نوع و میزان حفاظت ایجاد شده توسط پوشش ستگاه با توجه به رقم دوم درجه حفاظت

•درجه حفاظت IPX0: در این حالت حفاظت ویژه ای صورت نمیگیرد.

•درجه حفاظت IPX1: در این حالت چکیدن آب به صورت عمودی اختلالی در تجهیزز ایجاد نمی کند و موجب اثر زیان آوری نمی شود مانند این که روی دستگاه سقفی باشد.

•درجه حفاظت IPX2:در این حالت قطرات عمودی عمودی آب بروی پوشش با زاویه انحراف تا 15 درجه اثر زیان آور نخواهد داشت.

•درجه حفاظت IPX3:در این حالت تجهیز در برابر بارش آب به صورت پاشیدگی تا زاویه 60 درجه از وضع قائم ضرری ندارد.

•درجه حفاظت IPX4:در این نوع محافظت که یک از پر کاربردترین درجات حفاظت در تجهیزات است  آب ترشح شده از هر سمت به پوشش دستگاه اثر مضری ندارد،به عبارتی تجهیز با IPX4 حفاظت شده در برابر ترشح آب است.

•درجه حفاظت IPX5:در این نوع محافظت نیز مانند حالت قبل یکی از پر کاربردترین درجات حفاظت تجهیزات است در این حالت که در اصطلاح حفاظت شده در برابر فوران آب یا آب تحت فشار است آب پرتاب شده توسط آب پخش کن از هر سمت به پوشش دستگاه اثر مخرب نخواهد داشت.

•درجه حفاظت IPX6: در این نوع حفاظت در اصطلاح حفاظت در تجهیز در برابر امواج دریا را فراهم می کند این به این معنی است که نباید آبی که از امواج دریای طوفانی یا فوران شدید آب ایجاد می شود،درحد زیان آوری وارد دستگاه شود.

•درجه حفاظت IPX7:این حالت به عنوان تجهیز حفاظت شده در برابر اثرات غوطه ور شدن در آب شناخته می شود پوشش دستگاه با این درجه حفاظت وقتی در شرایط معینی از فشار و زمان در آب غوطه ور شود ،نباید امکان نفوذ آب در حد زیان آور را داشته باشد.

•درجه حفاظت IPX8:تجهیز با درجه حفاظت IPX6 حفاظت شده در برابر فرورفتگی در زیر آب است در واقع در این حالت باید تجهیزات به طور غیر قابل نفوذ آب بندی شوند.البته در انواع معینی از تجهیزات با این درجه حفاظت امکان نفوذ آب هست اما اثر مخربی ندارد.

جستجو در مقالات و آموزش‌ها
جدیدترین مقالات و آموزش‌ها
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت بنیان تابلو می‌باشد.